meslaisvi redakcija informuoja kaip sumažinti rinkimų klastojimus

nuotrauka0416meslaisvi redakcija skelbia pagrindinius dalykus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį rinkimų metu. Ši informacija labiausiai skirta rinkimų stebėtojams , bet labai gerai tinka rinkimų komisijų nariams ir apskritai visiems pilietiškiems žmonėms, norintiems, kad rinkimai įvyktų sąžiningai.

Kiekvienoje rinkimų apylinkėje bent vienas stebėtojas privalo turėti pastoviai paruoštus darbui fotoaparatą ar video-kamerą  , prožektorių  mobilų telefoną.

Kiekvienoje rinkiminėje apylinkėje 20.00 val. turi būti paruoštas techniškai tvarkingas, pilnu baku automobilis.

Stebėtojai privalo dalyvauti rinkimų apylinkės atidarymo metu. Tuo metu ypatingą dėmesį atkreipti į:

  • Rinkiminės apylinkės balsavimo patalpos atidaromos 7 val. ir tik esant ne mažiau kaip 3/5 rinkiminės komisijos narių. Jei jų yra mažiau stebėtojai neturi leisti atidaryti balsavimo patalpų , kol nesusirinks reikiamas jų skaičius.
  • Stalai privalo būti be spintelių ir uždarų durelių (nišų), spintos turi būti be uždarų durelių (nišų), t.y. būtina patikrinti visas galimas neapskaitomų biuletenių slėpimo vietas (net ir sienas po  plakatais).

Stebėtojai privalo asmeniškai patikrinti balsadėžes.

Atkreipti ypatingą dėmesį į tai ar balsadėžė prieš antspaudavimą tuščia, ar nėra dvigubo dugno, ar nėra joje plyšių, ar tvarkinga ir tinkama balsavimui. Stebėtojai privalo asmeniškai stebėti kaip pirmininkas antspauduoja balsadėžę.

Atkreipti ypatingą dėmesį į :

  • Balsadėžės antspaudavimas galimas dalyvaujant ne mažiau 3/5 rinkiminės komisijos narių;
  • Antspaudavimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų galimybės balsadėžę atidaryti nepažeidžiant jos antspaudavimo.  Pastebėjus balsadėžės trūkumus, apie tai informuojama apygardos rinkimų komisija.

Iki balsavimo pradžios balsavimo patalpose gali būti tik komisijos pirmininkas, komisijos nariai, stebėtojai ir budintis policininkas.

Stebima kaip komisijos nariai pasideda balsavimo dokumentus: rinkėjų sąrašus ir biuletenius.

Stebėtojai privalo asmeniškai kontroliuoti, kad rinkiminės komisijos pirmininkas garsiai ir aiškiai, dalyvaujant visiems rinkimų komisijos nariams ir stebėtojams, paskelbtų iš apygardos rinkimų komisijos gautų balsavimo biuletenių skaičių. Komisijos nariams išduodami tik antspauduoti biuleteniai pasirašytinai, nurodant jų skaičių, šaknelių numerius ir išdavimo laiką, t.y. biuletenių pasidalinimas turi būti fiksuojamas raštu. Komisijos nariams, pasidalinus rinkėjų sąrašus ir biuletenius, pasiskirsčius pareigomis (kas sėdės prie stalų ir išduos biuletenius ir kas stovės prie durų bei tikrins rinkėjų dokumentus) rinkimų apylinkė atidaroma rinkėjams.

Stebėtojai privalo užsirašyti į bloknotą:

  • Komisijos pirmininko paskelbtą gautų biuletenių skaičių ;
  • Komisijos nario pavardę ir jam išduotų biuletenių skaičių. Stebėtojai privalo įsitikinti, kad komisijos pirmininkas teisingai įrašė į balsavimo protokolą jo paties paskelbtą biuletenių skaičių.

Stebėtojai privalo įsitikinti (perskaičiuoti), kad kiekvienas komisijos narys gavo būtent protokole nurodytą biuletenių skaičių.

Stebėtojų veiksmai rinkimų dieną. Balsavimas.

Prieš balsavimo pradžią stebėtojai privalo įsitikinti, kad balsavimo patalpose nėra rinkimų komisijos narių rankinių, portfelių, paketų ar pan., kuriuose būtų galima paslėpti neapskaitytus biuletenius.

Balsavimo eigoje stebėtojai privalo stebėti, kad niekas neatneštų rinkimų komisijos nariams rankinių, portfelių, paketų ar pan., kuriuose būtų galima paslėpti neapskaitytus biuletenius.

Balsavimo metu stebėtojai privalo neleisti :

  • Kad į balsadėžę patektų ne rinkėjų užpildyti biuleteniai;
  • Agitacijos už kandidatus;
  • Patarinėjimų rinkėjams balsavimo vietose ar šalia jų;
  • Balsavimo patalpų uždarymo bet kuriam laikui;
  • Kad rinkėjams būtų išduodami neantspauduoti biuleteniai;
  • Kad kiekvienas rinkėjas gautų daugiau nei vieną biuletenį (parašų klastojimas);
  • Kad vienas rinkėjas į balsadėžę įmestų daugiau nei vieną biuletenį;
  • Kad rinkimų komisijos nariai duotų rinkėjams patarimus;
  • Kad rinkėjai ne patys pildytų biuletenius balsavimo kabinose ir ne patys įmestų juos į balsadėžę.

Balsavimo metu būtina atidžiai stebėti:

  • Balsadėžę;
  • Rinkimų komisijos narius;
  • Balsavimo kabinas. Balsavimo tvarkos pažeidimai

    Jei vyksta pažeidimai visi matantys juos nedelsiant:

    • Fotografuoja (filmuoja) pažeidimo procesą;
    • Stabdo balsavimo procesą, neleidžia į balsadėžę mesti biuletenių iki kol gaus nurodymus iš centrinio štabo;
    • Nedelsiant rašo komisijos pirmininkui skundą dviem egzemplioriais ir perduoda skundą Vyresniajam stebėtojui.

    Apie bet kokį balsavimo tvarkos pažeidimą stebėtojas praneša telefonu aukščiau esančios rinkimų komisijos pirmininkui

Stebėtojų veiksmai po balsavimo.

Pasibaigus balsavimui, balsavimo patalpose turi būti rinkimų apylinkės pirmininkas, komisijos nariai, stebėtojai ir budintis policininkas.

Tuo laikotarpiu stebėtojai privalo dar kartą įsitikinti, kad balsų skaičiavimo kambaryje nėra komisijos narių rankinių, portfelių, paketų, kuriuose galėtų būti neapskaitytų biuletenių.

Būtina stebėti ar balsavimo pabaigoje komisijos nariai neklastoja parašų, ar nemetami papildomi biuleteniai. 20 val. uždarius balsavimo patalpą komisijos pirmininkas, dalyvaujant ne mažiau 3/5 komisijos narių užklijuoja ir antspauduoja balsadėžės plyšį. Tik po šios procedūros komisijos nariai gali imtis kitų privalomų darbų. Tuo metu stebėtojai akylai stebi balsadėžę, rinkimų komisijos pirmininką ir narius. Iš kiekvieno komisijos nario pirmininkas surenka nepanaudotus rinkimų biuletenius, juos viešai, aiškiai ir garsiai suskaičiuoja ir įrašo į protokolą. Atskirai surenkami ir suskaičiuojami rinkėjų pažymėjimai ir atvykimo lapeliai, jų skaičius turi atitikti parašų skaičiui rinkėjų sąrašuose. Fiksuojamas sugadintų, nepanaudotų biuletenių skaičius, jie atskirai ir viešai suskaičiuojami, nukerpamas jų dešinys viršutinis kampas ir sudedami į atskirus vokus, kurie užklijuojami ir antspauduojami. Duomenys įrašomi į protokolą. Negali likti nė vieno nesupakuoto biuletenio.

Stebėtojai turi ypatingą dėmesį atkreipti į komisijos narių rankas.

Stebėtojas privalo įsitikinti, kad skaičiuodami balsus komisijos nariai negalės naudotis jokiomis rašymo priemonėmis, išskyrus grafitinį pieštuką.

Nurodymai stebėtojams siekiant išvengti balsų skaičiavimo rezultatų „pakeitimų“.

  1. Stebėtojas būna rinkimų apylinkės patalpose visą savo darbo laiką – nuo jos atidarymo iki tol, kol paketas su visais dokumentais nebus išsiųstas į apygardos rinkimų komisiją.
  2. Neleisti, kad vienas rinkėjas „balsuotų“ kelis kartus.
  3. Įsitikinti, kad į balsadėžę nepateko ne rinkėjų užpildyti biuleteniai arba, kad į balsadėžę patekę biuleteniai nebuvo sukeisti balsavimo eigoje, arba po jo, biuletenių skaičiavimo metu (niekas negali paneigti tikimybės, kad komisijos narys nebandys išimti dalį biuletenių, o į jų vietą įdėti iš anksto paruoštą kiekį biuletenių, bet jau su kitomis atžymomis).
  4. Stebėti, kad biuletenių skaičiavimo metu vienai partijai skirti balsai „klaidingai“ nebūtų pridėti prie kitos partijos biuletenių. Ypatingai stebėti jei skaičiuojant biuletenius jie pradėtų „kristi“ ant grindų (tokių atvejų iš viso neturi būti).
  5. Asmeniškai įsitikinti, kad į apygardos rinkimų komisiją siunčiamą paketą įdėtas tikrasis balsų skaičiavimo protokolas.

Lydėti į apygardos rinkimų komisiją vežamą užantspauduotų rinkiminės apylinkės  dokumentų paketą vežantį transportą.

Dėmesio!

 Netikėtai dingus apšvietimui balsavimo patalpose balsavimo metu arba skaičiuojant balsus, būtina nedelsiant pasinaudoti prožektoriumi. Šviesos srautas turi būti nukreiptas į balsadėžę arba į stalą su biuleteniais.

meslaisvi.lt info