Visuomenės patogumui – viešojo sektoriaus institucijų prievolė atverti savo tvarkomus duomenis

4876_11be4f726a53c89e0879f68f7e9f810dSusisiekimo ministerija atnaujino Lietuvos Respublikos skaitmeninės darbotvarkės 2014–2020 m. programą, kuria siekiama tolesnės sėkmingos informacinės visuomenės plėtros – daugiau galimybių ugdant Lietuvos gyventojų skaitmeninius įgūdžius, pažangaus skaitmeninio turinio sukūrimo bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros plėtojimo.

Atnaujintoje programoje, kurią trečiadienį patvirtino Vyriausybė, numatyta ir viešojo sektoriaus institucijų prievolė visuomenei atverti savo turimus prioritetinius duomenis.

„Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos – tai svarbiausia, ko siekėme rengdami šį Vyriausybės nutarimo projektą. Atnaujintoje programoje išdėstyti patikslinti siekiai, susiję su skaitmeninės atskirties mažinimu, elektroninių paslaugų kūrimu bei su tuo siejamas aplinkos vertinimas ir uždaviniai. Beje, taip pat nustatyti nauji tikslai ir uždaviniai viešojo sektoriaus institucijoms“, – pabrėžė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Susisiekimo ministro R. Masiulio teigimu, atnaujinta programa apima tiek pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų, tiek atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslo atstovams ir kitiems visuomenės nariams patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimą.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įpareigojamos į 2018 m. planavimo dokumentus įrašyti priemones ir nustatyti terminą, per kurį privalės įvertinti turimus duomenis ir juos atverti visuomenei pagal susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu patvirtintas Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijas.

Susisiekimo ministerija, prieš pateikdama šį nutarimo projektą Vyriausybei, parengtą dokumentą paskelbė Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, kad savo išvadas galėtų pateikti ne tik viešojo sektoriaus atstovai, bet ir visuomenė. Rengiant atnaujintos programos projektą, atsižvelgta ir į šiemet vykusiuose Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžiuose pateiktas institucijų pastabas, pasiūlymus.

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, kurios įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija, strateginis tikslas – naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 85 proc. Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 proc. įmonių – sparčiuoju internetu.

Programoje strateginiam tikslui pasiekti nustatyti 6 pagrindiniai tikslai:  mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį, kurti saugias, pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, puoselėti IRT priemonėmis kultūrą ir lietuvių kalbą, atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimus duomenis visuomenei ir verslui, siekti geografiškai tolygios sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros bei užtikrinti IRT infrastruktūros saugumą, patikimumą ir sąveiką.