Savivaldybių parama Tauragės atliekų tvarkymo centrui gali būti pripažinta neteisėta.

P1280828

TRATC direktorius Kęstutis Komskis

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjusi viešai prieinamą informaciją apie Tauragės apskrities trijų savivaldybių paramą sunkumų turinčiam UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, ėmėsi šio įvykio tyrimo. Konkurencinė taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Tauragės RATC-as yra ūkio subjektas, o viešųjų institucijų , kokios yra savivaldybės, galimybė prisidėti prie tokių subjektų finansinės padėties gerinimo veiksmus griežtai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai. Konkurencijos tarybos nuomone būtina įvertinti ar savivaldybių sprendimas didinti Tauragės RATC įstatinį kapitalą gali būti laikomas valstybės pagalba. Vertinant valstybės lėšų investavimą valstybės pagalbos aspektu turi būti vadovaujamasi Europos Komisijos  pozicija dėl Europos Ekonominės Bendrijos sutarties straipsniais, kurių vienas iš punktų sako, jog naujas kapitalas, įneštas į veikiantį valstybės ar savivaldybių valdomą ūkio subjektą tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos privačiam investuotojui, veikiančiam rinkos ekonomikos sąlygomis, yra nelaikomas valstybės pagalba. Be to, savivaldybės turėtų įrodyti, jog teikdamos paramą TRATC-ui jos elgėsi taip, kaip būtų elgęsis privatus investuotojas,t.y. prieš pritarimą konkrečiai paramos priemonei savivaldybės turi būti atlikusios vertinimą dėl investicijų naudingumo, kuris būtų panašus į privataus investuotojo vertinimą. Iki šiol Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybės skyrusios paramą TRATC-ui tą padarė nepakankamai. Konkurencijos taryba kol kas neturi galimybės nustatyti, ar šiuo konkrečiu atveju savivaldybės elgėsi taip, kaip panašiomis sąlygomis būtų elgęsis privatus investuotojas. Jeigu to įrodyti savivaldybės negalės, tuomet tikėtina, kad Tauragės RATC iš savivaldybių lėšų buvo suteiktas ekonominis pranašumas, kurio įprastomis rinkos sąlygomis nebūtų įgijęs, todėl jis yra palankesnėje padėtyje nei jo konkurentai. Tokio pranašumo suteikimą draudžia Europos Sąjungos veikimo nuostatos.

Prieš skiriant bet kokią valstybės pagalbą, apie tai turi būti iš anksto informuojama Europos Komisijai ir gaunamas jos pritarimas, kitu atveju tokia valstybės pagalba laikoma neteisėta ir nacionalinio teismo ar Europos komisijos sprendimu gali būti pareikalauta jos išieškojimo su palūkanomis. Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį dar į tai, kad viešo administravimo subjektams, kokios yra savivaldybės, draudžiama priimti sprendimus, kurie privilegijuotų ar diskriminuotų tam tikrus ūkio subjektus ir sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m birželio 15 d. buvo pripažintas pagrįstu Konkurencinės tarybos nutarimas, kuriame buvo konstatuota, jog komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimas regioniniams atliekų  tvarkymo centrams nesudarant vienodų konkurencijos sąlygų kitiems ūkio subjektams teikti šias paslaugas, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos taryba savivaldybių prašo ne vėliau kaip iki kovo 31d. pateikti Tarybose priimtus visus  sprendimus skirti bet kokią paramą atliekų tvarkytojams, sprendimą didinti TRATC įstatinį kapitalą, nurodyti ir pateikti ar savivaldybės atliko vertinimą dėl investicijos į Tauragės RATC naudingumo. Savivaldybės turės paaiškinti, ar didinant Tauragės RATC įstatinį kapitalą buvo laikomasi koks nors Europos komisijos valstybės pagalbą reglamentuojantis teisės aktas ir kitus paaiškinimus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos nutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo Klaipėdoje ir Šiauliuose

meslaisvi.lt