Nors Pagėgių savivaldybėje yra trys audito tarnybos pirminės sveikatos priežiūros centrą audituos ketvirta, „nepriklausoma” tarnyba

Pagėgių PSPC vadovė Vitalija Golovko

Pagėgių PSPC vadovė Vitalija Golovko

Donatas Jančaras

  Šis straipsnis su užuomina, tikiuosi kad ją suprasite. Žemiau išvardinau net tris Pagėgių savivaldybės audito tarnybas, kurios gali kontroliuoti visas savivaldybės administracijai pavaldžias įstaigas. Viena tokia įstaiga, Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras ir sulauks audito. Tačiau ją pasirodo audituos ne savivaldybėje dirbantys auditoriai. Paskutiniame savivaldybės Tarybos posėdyje Pagėgių valdžia nusprendė sveikatos centrui  kviesti nepriklausomus auditorius, kurių darbas kainuos du tūkstančiai eurų. Šią sumą privalės sumokėti pati audituojama įstaiga. Posėdžio metu opozicijos atstovai daugiau nei tris kartus valdantiesiems siūlė leisti pasisakyti PSPC vadovei Vitalijai Golovko, tačiau visus šiuos siūlymus Pagėgių meras  ignoravo, kažkodėl jis nenorėjo laikytis  įstatymų, kuriais remiantis Taryba turėjo balsuoti – leisti ar ne pasisakyti posėdį stebėjusiai  V.Golovko.

Dėl šio klausimo opozicionieriams kilo ir daugiau pastabų, tačiau jos į „dangų” nėjo. Kodėl auditas nebuvo atliekamas kuomet laikinai PSPC vadovės pareigas ėjo  Laima Lukošienė. Moteris du metus buvo užėmusi sveikatos centro vadovės vietą, kol V.Golovko buvo išėjusi vaiko auginimo atostogų. Pasak šaltinių L.Lukošienę „tvarkiečių” valdžia bandė įdarbinti ir į Juridinio skyriaus vedėjos vietą, tačiau dėl netinkamo išsilavinimo moteris šioms pareigoms netiko.

 Telefonu kalbinta V.Golovko sakė, kad jai pačiai bus ramiau, kad auditą atliks nepriklausomi auditoriai. Į klausimą kaip jautėsi PSPC vadovė Tarybos posėdyje kuomet valdantieji jos išklausyti nepanoro, V.Golovko atsakė trumpai- „jausmas buvo negeras, jei būtų leidę pasisakyti, tikrai keletą sakinių būčiau pasakius, o dabar jau mano nuomonė nieko nepakeis”- baigė pokalbį Pagėgių PSPC vadovė.

O dabar netingintiems skaityti ir šviestis.  Nesinori kartotis, tačiau  kaip sakė vienas žinomas veikėjas- kartojimas mokslų motina. Paskaičiuokime, kiek Pagėgių savivaldybė turi audito tarnybų.

Neseniai rašėme, kad pagėgiškių Kinderių šeima dirba Pagėgių savivaldybės atskirose audito skyriuose vadovais. Dainius Kinderis yra Kontrolės ir audito tarnybos vadovas, o jo žmona Savivaldybės centralizuoto audito skyriaus vedėja. Pagrindinės D.Kinderio pareigos  padėti savivaldybės Tarybai išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius. Padėti Tarybai vykdyti biudžetinę kontrolę ir skatinti aukščiausių finansų valdymo standartų įgyvendinimą savivaldybiniame sektoriuje ir efektyvų viešųjų paslaugų teikimą visuomenei. Audito apimtis platesnė negu anksčiau atliekamų revizijų ir patikrinimų. Auditą sudaro ne tik išorinis finansinės informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis yra orientuotas į ateitį, o tai svarbiausia. Auditas siekia paveikti, kad ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas. Teisės aktai numato dvi audito rūšis: finansinį ir veiklos auditą. Už šį darbą D.Kinderis gauna 1649 Eur atlyginimą.

Jo žmonos Palmiros Kinderienės vadovaujamo skyriaus pagrindinis uždavinys tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai. Už šį darbą P.Kinderienė gauna 964 Eur algą.

 Abu šiuos valstybės tarnautojus kontroliuoja savivaldybės kontrolės komitetas. Jo funkcijos tokios: teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus veiklos rezultatų, jei jie prasti, siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai, įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;  svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus veiklos, siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų.

meslaisvi.lt