Vietinių bendruomenių Tarybos – demokratijos stiprinimas ar eilinis spektaklis Pagėgiuose?

Balandžio 24 dieną Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas kurti Vietinių Bendruomenių Tarybas.Pagėgių, Vilkyškių, Natkiškių, Lumpėnų ir Stoniškių seniūnijose bus sudaroma po vieną Vietos bendruomenės tarybą. Vietos bendruomenės taryba (toliau – VBT) sudaroma iš pavienių bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų. VBT sudaro 7 nariai. Atstovai į VBT narius deleguojami vadovaujantis demokratiniais principais. Du nariai deleguojami iš seniūnijos seniūnaičių, trys nariai deleguojami iš seniūnijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų jų bendru sutarimu, vienas narys deleguojamas iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vienas narys deleguojamas iš kitų seniūnijoje veikiančių vietos gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, pavienių vietos bendruomenės narių jų bendru sutarimu. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.  Šioje vietoje stabtelkime ir žvilgtelkime atidžiau. Pasirodo vietinių bendruomenių Tarybos tai programa, kuri bus finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų. Kiekvienais metais seniūnijos Seniūnas sudaro VBT ir teikia tvirtinti jos sudėtį administracijai. Sudarant VBT, viešai skelbimų lentose informuoja vietos bendruomenę apie VBT narių skaičių, jų sudėtį bei pasiūlo vietos bendruomenei iki nurodytos datos deleguoti  VBT narius.

Tinkamomis finansuoti laikomos VBT sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios vietos bendruomenių viešuosius poreikius: socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros akcijų organizavimas, senyvo amžiaus ir kitų vienišų, pagalbos reikalingų asmenų lankymas, pagalbos sau grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenės tapatybei ir telkimui reikšmingų leidinių leidyba);sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams);bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas.

Susikūrus Vietinių bendruomenių Taryboms padidės demokratiniai procesai ar valdžia pademonstruos gyventojams eilinį spektaklį pamatysime artimiausiu metu. Apie tai bus galima spręsti iš to, kokius asmenis  išvysime tose bendruomenių Tarybose.

 meslaisvi.lt