Atlikta korupcijos rizikos analizė Pagėgių savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, atliko korupcijos rizikos analizę Pagėgių savivaldybėje.

Atliekant analizę buvo nagrinėta Pagėgių savivaldybės veikla detaliojo teritorijų planavimo sąlygų sąvadų išdavimo, detaliųjų planų tvirtinimo, specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo sritis, taip pat buvo vertinama, kaip vykdomos korupcijos prevencijos priemonės.

STT pareigūnai nustatė kai kurių procedūrų reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo savivaldybėje trūkumų ir pateikė siūlymų pašalinti ar mažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius.

Siūloma nustatyti informacinių pranešimų, kuriais visuomenė informuojama apie teritorijų planavimą, skelbimo interneto tinklalapyje tvarką, papildyti tinklalapio skiltyje „Administracinės paslaugos“ teikiamą informaciją apie Savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus teikiamas administracines paslaugas išsamiais teikiamų administracinių paslaugų aprašymais, pakeisti ar papildyti teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos veiklą. Taip pat pasiūlyta Savivaldybės interneto svetainėje skelbti visą su Savivaldybės antikorupcine veikla susijusią informaciją, Korupcijos prevencijos komisijos sudėtį, jos narių kontaktinius duomenis, informaciją apie komisijos posėdžiuose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

Visas išvadas galima peržiūrėti čia

meslaisvi.lt