Aukštasis mokslas taps sunkiau prieinamas, abiturientai turės būti išlaikę tris privalomus egzaminus, tarp jų ir matematiką

Nuo 2024m. sausio pirmos dienos pradeda galioti mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai. Jų pagrindu 2024 metų ir vėlesnių metų abiturientams, norintiems stoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, reikės būti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina).

Įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į universitetines studijas. Jeigu stojama į kolegines studijas, įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui.

Šios įstatymo nuostatos bus taikomos jau šį pavasarį egzaminus laikantiems abiturientams.

Nurodyti priėmimo į aukštąsias mokyklas pakeitimai netaikomi asmenims, įgijusiems kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, asmenims, Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo ir asmenims, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir atvejais atleistiems nuo valstybinių brandos egzaminų.

meslaisvi.lt