H.Daktaro pusseserė dirba Kauno savivaldybėje- tvarko pinigus

H.Daktaro pusseserė V.Čivilienė su pusbroliu ir jo žmona (pirma iš dešinės)

Žinomiausio Lietuvos nusikaltėlio Henriko Daktaro giminių likimai ne tokie liūdni, kaip pačio „Henytės”. Štai viena jo puseserių Vilma Čivilienė dirba Kauno miesto savivaldybėje, centrinės apskaitos skyriuje. Į jos funkcijas įeina


Tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomų programų  išankstinių apmokėjimų ir mokėtinų sumų tiekėjams, rangovams ir kitoms organizacijomis apskaitą, lėšų sąnaudų ir panaudoto finansavimo sumų apskaitą, išlaidų analitinę apskaitą pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų registrų apskaitą ir sudaryti suvestinius apskaitos registrus, rengti ir teikti bankams lėšų mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema, siekiant užtikrinti atsiskaitymus, tikrinti Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, pateiktus apskaitos dokumentus, susijusius su į apskaitą įtrauktų sutarčių, sudarytų su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis, vykdymu, reikalauti, kad pateikti dokumentai būtų tinkamai įforminti ir sutvarkyti, derinti su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis mokėtinas ir gautinas sumas, rengti suderinimo aktus, rinkti ir teikti duomenis, reikalingus išlaidų sąmatos vykdymo ir finansinėms ataskaitoms ir šių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti, bendradarbiauti ir keistis informacija buhalterinės apskaitos ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus ir atsakyti į juos, vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

meslaisvi.lt