Lietuvos VRM ir Rusijos FSB tilto per Nemuną statybos metu bendradarbiaus

Partijos Tvarka ir teisingumas nariai K.Komskis ir A.Barakauskas

Lie­tu­vos bend­ro­vės „Kau­no ke­liai“ ir „Lat­vi­jas til­ti“ kon­sor­ciu­mas pradėjo sta­ty­ti ap­link­ke­lį Pa­ne­mu­nė­je. Pre­li­mi­na­ri su­tar­ties su­ma 84,78 mi­li­jo­no li­tų, įskai­tant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį.

Pa­ne­mu­nės ap­link­ke­lis – tai bend­ras Lie­tu­vos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pro­jek­tas, ku­rį įgy­ven­di­nant yra nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti ir nau­ją til­tą per Ne­mu­ną, ski­rian­tį Lie­tu­vą nuo Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties. Tai bus dau­giau nei 460 me­trų il­gio in­ži­ne­ri­nis įren­gi­nys su es­ta­ka­da ir at­ra­mi­ne sie­na, ku­rį sta­tys “Lat­vi­jas til­ti”.

Naujo tilto statybos per Nemuną prieigos Lietuvos teritorijoje meslaisvi.lt

Tačiau šiame straipsnyje nagrinėsime ne statybų ypatumus, bet Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybių susitarimą, kuriame apibrėžti ir klausimai susiję su sienos tarp valstybių kirtimu, atsirandančiu dėl statybos darbų Lietuvos ir Rusijos pasienio ruože.

2011 m. spalio 4 d. Klaipėdoje dviem egzemplioriais kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis  buvo pasirašytas susitarimas dėl tilto per Nemuną tarp Panemunės ir Sovetsko bei jo prieigų statybos. Šiame susitarime nurodoma, kad  klausimais, susijusiais su įvažiavimo į uždarą statybos zoną, buvimo šioje zonoje ir išvažiavimo iš jos tvarka rūpinsis – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suderinę su Rusijos Federacijos federaliniu saugumo biuru, Federaline muitinės tarnyba ir Federaline migracijos tarnyba.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai šiuo metu vadovauja tvarkietis Dailis Alfonsas Barakauskas, kurio bendrapartietis Pagėgių meras, Virginijus Komskis 2011 metais buvo siejamas ryšiais su kontrabanda.Teismų pagalba, V.Komskiui pavyko įrodyti, kad jis nelegalioje veikloje nedalyvauja. V.Komskis kaip ir jo brolis, Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas taip pat priklausantis partijai Tvarka ir teisingumas, Kęstas Komskis studijavo Kaliningrado aukštojoje mokykloje. Tilto statybos metu tokia šių politikų patirtis turėtų praversti Lietuvos vidaus reiklų ministerijai rasti bendrą kalbą su Rusijos FSB užtikrinant tvarką ir teisingumą pasienio teritorijoje.

meslaisvi.lt