Raseiniuose milžiniškas religinis projektas-bus įrengtas piligrimų kelias su 20-čia stotelių

Piligrimai    Grandiozinis projektas  Raseinių rajono savivaldybėje, taip būtų galima pavadinti Lietuvos respublikos planus įkurti keliaujantiems pėsčiomis į Šiluvą maldininkams Jono Pauliaus II piligrimų kelią. Projekto metu bus praplėsta dvidešimt šalia kelio jau esamų poilsio vietų . Raseinių krašto istorijos muziejus pradėjo rangovo paiešką, kuris 14 km. kelio atkarpoje, vedančio į Šiluvą , įrengs poilsines stoteles einantiems piligrimams. Šalia jau esamų kryžių ir koplytstulpių stotelėse  numatomos pastatyti skulptūros, kurios pasak projekto rengėjų sudarys palankesnes sąlygas susipažinti su „Rožinio slėpinių“ tematika, tautodailininkų sukurtomis kryžių ir koplytstulpių kompozicijomis. Kryžių kelio pradžioje  numatoma įrengti informacinį stendą su visos kryžių kelio trasos planu ir aprašymu. Pabaigoje  taip pat numatomas didelis stendas. Visose tarpinėse stotelėse atsiras  mažieji informaciniai stendai, kuriuose bus paminėtos ištraukas iš rožinio teksto. Štai viename informaciniame stende bus ištrauka iš rožinio teksto: Apreiškimas. „Sveika, malonėmis apdovanotoji! VIEŠPATS SU TAVIMI!“

AplankymasKiekvienoje stotelėje atsiras suoliukai su šiukšliadėžėmis, takai ar aikštelės. Stotelių teritorijose bus  įrengtos dangos iš dolomitinės skaldos, o kai kuriose numatomi želdiniai- alyvos, tujų gyvatvorė.  Vienoje iš Kryžių kelio stotelių bus  įrengta poilsio zona su pėsčiųjų takais, želdiniais ir numatomomis zonomis papildomiems kryžiams ar koplytstulpiams laisva tematika, nepriskiriamiems Rožinio slėpinių temai.

Malda Alyvų sodeTaip pat stotelėse bus sukurti eilės tvarka biblijiniai siužetiniai koplytstulpiai – Angelas apreiškia Mergelei Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Sekančioje su Švč. M. Marijos ir Šv. Elzbietos susitikimo siužetu ir besilaukiančios Švč. M. Marijos siužetu.  Toliau Prakartėlės tema (Marija su Juozapu prie kūdikėlio, piemenėliai, jautis, asilas ir pan.). Ketvirtoje stotelėje, paaukojimo slėpinio koplytėlėje bus atvaizduotas senojo testamento kunigas senelis Semionas, iškėlęs ant rankų Kūdikėlį, o šalia stovi Marija, Juozapas ir pranašė Ona. Ir taip kiekvienoje iš 20-ies stotelių. Paskutinėje stotelėje atsiras siužetas, kuriame  Švč. Mergelės Marijos vainikavimo iškilmės, vaizduoti Švč. Dievo Motiną, sėdinčią soste, o aplinkui angelai garbina Dangaus ir žemės Kūrėją.

2014 metais A.Butkevičiaus vyriausybė priėmė nutarimą ir pavedė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos Vyskupų Konferencija – koordinuoti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimą ir jo objektų išsaugojimą ir pritaikymą piligrimų ir turizmo reikmėms. Šis milžiniškas projektas ne bus finansuojamas iš ES paramos lėšų. 2014m. A.Butkevičiaus vyriausybės nutarime rašoma, kad   dalyvauti kuriant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią pritaikant jo objektus piligrimų ir turizmo reikmėms būtina dalyvauti ir Lietuvos bankui.

Ir pabaigai

Rožinis yra vienas iš tradicinių krikščioniškosios maldos kelių, susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Litaniškas „Sveika, Marija“ kartojimas – kartu tampa nepaliaujamu garbinimu Kristaus, kurį slėpinių seka atskleidžia kaip Dievo Sūnų ir Mergelės Sūnų. Maldos ašis yra Jėzaus vardas. Ši malda yra ir Evangelijos santrauka. Apmąstome Kristaus gyvenimą nuo pradėjimo iki mirties ir net prisikėlimo bei pašlovinimo kelią. „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32) Rožinis yra dvasinis kelias, kuriame Švč. M. Marija tampa motina, vadove, mokytoja ir savo galingu užtarimu palaiko tikintįjį. Rožinio malda visada buvo ir yra šeimos malda ir malda už šeimą. Maldoje susivienijusi šeima lieka vieninga. Ši malda yra malda už taiką, taip pat per šią maldą galima išprašyti taikos šeimoje. “Pavesk savo rūpesčius Viešpačiui, ir jis tave palaikys“ (Psl 55, 23). Pirmą kartą Europoje apsireiškusi Mergelė Marija 1608 m. kviečia vykti pagarbinti jos Sūnų į Šiluvos šventovę Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų krikščionis. Tegul šio kelio patirtis suteiks progą pasitraukti trumpam iš gyvenimo triukšmo ir sumaišties kažkur amžinai skubančiame gyvenime. Kiekvienu slėpiniu Jėzus veda mus pas Tėvą bei tuo pačiu padaro mus broliais ir seserimis. Prie kiekvieno slėpinio kalbėtina malda „Tėve mūsų“, dešimt kartų – „Sveika, Marija“ ir malda „Garbė Dievui Tėvui“. Suteik, meldžiame, kad apmąstydami šiuos Švenčiausios Mergelė Marijos Rožinio slėpinius sektume tuo, kas juose slypi, ir gautume tai, ką jie žada.

meslaisvi.lt