ATSAKINGAS ANTIBIOTIKŲ NAUDOJIMAS VETERINARIJOJE – IŠŠŪKIS VISOMS ES VALSTYBĖMS

Antibiotikai gyvūnams

Nuotrauka iš interneto

Europos Komisija (EK) paskelbė pirmąją atsakingo antimikrobinių
medžiagų naudojimo veterinarijoje ataskaitą. Dokumente įvertintos ESšalių iniciatyvos ir priemonės, stiprinant kovą su didėjančiu
bakterijų atsparumu antibiotikams ir dėl to kylančia grėsme visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

EK ataskaitos duomenimis, įgyvendinat bendrą politiką ir numatytas
priemones, per pastaruosius dvejus metus visoje ES pavyko ženkliai  (daugiau kaip 50 %) sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvūnams gydyti. Duomenis ataskaitai EK Sveikatos ir maisto saugos direktoratas (DG SANTE)apibendrino pagal visų ES valstybių teiktus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimynus ir DG SANTE Audito ir analizės tarnybos pateiktas auditų išvadas šia tema.
2017 m. EK auditoriai vertino, kaip efektyviai ES valstybėse taikom osracionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje gairės,kurias EK patvirtino dar 2015 m. Paskelbtoje ataskaitoje pateikti įvairių
valstybių geros patirties pavyzdžiai, kurie gali būti naudingi kuriant naujas kovos su antimikrobiniu atsparumu priemones veterinarijoje. Be to,dokumente apibūdintos problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama norint
sėkmingai įgyvendinti atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimopolitiką. Ekspertų vizitai, vertinant atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnams strategijos įgyvendinimą, planuojami ir 2018 m.

Lietuvoje DG SANTE Audito ir analizės tarnybos auditas vyko pernai rugsėjo mėn., jo metu konstatuota, kad mūsų šalyje antimikrobinių medžiagų naudojimo stebėsena ir kontrolė įgyvendinamos tinkamai. Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba yra patvirtinusi kovos su bakterijų atsparumu antibiotikams veiksmų planą. Pagal šį planą stiprinama antibiotikųnaudojimo veterinarijoje kontrolė, nuolat keliama veterinarijos gydytojų profesinė kvalifikacija, vykdomos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programos. Veterinarijos gydytojai skatinami gerinti klinikinę praktiką bei atsakomybę, informuoti ūkinių gyvūnų laikytojus apie būtinumą tinkamai vartoti antibiotikus.

VMVT informacija

meslaisvi.lt