Pagėgių savivaldybės tarybos nario Edgaro Kuturio 2017m. veiklos ataskaita

25659426_482587812141217_8732211389906933779_nMISIJA: DEMOKRATIŠKAIS PRINCIPAIS GRĮSTAS SAVIVALDOS VALDYMAS

Mano tikslas – tai sąžiningas pareigų atlikimas, gerovės ir laisvės kūrimas Pagėgių krašte, demokratiškais principais grįstas savivaldos valdymas. Visuomet pabrėžiu ir siekiu, kad savivaldybėje poreikius išsakytų gyventojai, o juos įgyvendintų tarnautojai, – ne atvirkščiai.

Mano aktyvaus dalyvavimo krašto visuomeniniame gyvenime svarbiausias tikslas yra dirbti mūsų krašto žmonėms. Krašto, kuriame žmonės tvirtai kurtų savo ateitį, į kurį mielai atvyktų svečiai, kurtųsi verslas, grįžtų ir šaknis įleistų mūsų jaunimas.

Šiandieniniame kontekste ši ataskaita yra vienintelis būdas pasiekti, Jus, Pagėgių krašto gyventojai, ir bent kiek atskleisti ne tik pagrindinius mano 2017 m. nuveiktus darbus, bet ir bendrą situaciją apie Pagėgių savivaldybės valdymą, priimamus sprendimus.

2017 metai Pagėgių savivaldybės V šaukimo taryboje

2017 metai Pagėgių savivaldybės V šaukimo taryboje man buvo aktyvūs. Ir toliau eidamas tarybos opozicijos lyderio pareigas vienijau pastarąją dirbti konstruktyviai bei principingai. Siekiau, jog valdžia dirbtų žmonėms, priimdama sprendimus laikytųsi įstatymų ir logiškų bei demokratinių principų.

Tačiau tenka apgailestauti, jog Pagėgių savivaldybėje tendencingai siekiama apriboti opozicijos teises, žodžio laisvę priimant sprendimus visais įmanomais būdais, netgi tais, kurie prasilenkia su LR įstatymais, yra nelogiški, nereikalingi.

Siekiant, kad Savivaldybės valdantieji, darbuotojai/tarnautojai dirbtų skaidriau ir racionaliau, matydamas įvairius teisės aktų pažeidimus, 39 kartus su įvairiais raštais ir paklausimais bei skundais kreipiausi į įvairias institucijas (Prokuratūrą, LR Specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausybės atstovą Tauragės apskrityje, LR Seimo Antikorupcinę komisiją, LR Valstybės kontrolę, LR Seimo Biudžeto ir ekonomikos komitetą, Viešųjų pirkimų tarnybą, Valstybės tarnybos departamentą, Savivaldybės Merą, administracijos Direktorių ir kt.)

Įstatymų vykdymo kontrolė

Po mano parengto ir Savivaldybės Kontrolieriui pateikto skundo, pripažinta, jog tiek taryba,  2016 m. gruodžio mėn. skyrusi pinigus VŠĮ „Sporto ir turizmo centrui“, tiek savivaldybės administracija, sudarydama sutartį dėl lėšų naudojimo, pažeidė teisės aktus.

Reikia pabrėžti, jog minėta įstaiga nuo 2012 m. neatlygintinai naudojosi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos patalpomis nemokėdama jokių mokesčių už elektrą ar komunalines paslaugas. Šios privilegijos skiriamos ne atsitiktinai – šios įstaigos administratoriaus kėdėje sėdi valdančiąją daugumą sudarantis tarybos narys. Iškėlus šias problemas į dienos šviesą, situacija ištaisyta.

Mero pavaduotojas S. Stonys 2017 m. balandžio mėn. pateikė tarybai svarstyti sprendimo projektą „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“, kuriuo numatė itin palankias, išskirtines sąlygas patalpų naudojimuisi frakcijai. Šį sprendimą paprašiau įvertinti LR Specialiųjų tyrimų tarnybos. Pastaroji atsakė, kad minėtas sprendimas gali sudaryti sąlygas korupcijos rizikos veiksniams atsirasti, tačiau valdantieji neatsižvelgė į pateiktas išvadas ir toliau neatlygintinai naudojasi Kultūros centro patalpomis rengdami susirinkimus.

Nors teisės aktai reglamentuoja, jog siekiant skaidrumo tam tikra Savivaldybės informacija turi būti viešai prieinama, neretu atveju ši informacija Savivaldybės internetinėje svetainėje nėra skelbiama arba pateikiama neteisinga informacija. Po mano kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą, 2017 m. kovo mėn. tarnyba raštu įpareigojo Pagėgių savivaldybės administraciją paskelbti teisingą informaciją interneto svetainėje.

Reikėjo surašyti ne vieną raštą Valstybės tarnybos departamentui ir Vyriausybės atstovui, kol Meras buvo įpareigotas už nustatytus pažeidimus atlikti tarnybinį patikrinimą Administracijos direktorės atžvilgiu. Tačiau Meras savo potvarkiu sudarė tokią komisiją, kuri neįžvelgė ir nenustatė jokių pažeidimų.

Panašu, jog Mero paslauga direktorei pastarosios ne tik liko neįvertinta, tačiau pastebimas ir aiškus Mero, kaip Savivaldybės vadovo, autoriteto praradimas. 2017 m. gruodžio mėnesį visi stebėjome graudžiai juokingą Mero ir administracijos Direktorės konfliktą dėl Pagėgių miesto eglės statymo vietos.

Po šio ir regioninėje spaudoje nuskambėjusio konflikto, Savivaldybės tarybai buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės D. Butvydienės atleidimo iš pareigų. Pritariau šiam sprendimui ir posėdžio metu nurodžiau daug direktorės nuolat daromų pažeidimų (Biudžeto sandaros įstatymo, Turto naudojimo įstatymo ir kitų svarbių teisės aktų nesilaikymo, pažeidimo), tačiau, kaip ir buvo galima spėti, valdančioji dauguma nutarė, kad ši partietė vis dėlto lieka dirbti savo darbą.

Pagėgių savivaldybės tarybos reglamento rengimo, taisymų, pildymų klausimais būtų galima rašyti atskirą ataskaitą. Per eilę metų šis bene pagrindinis Savivaldybės veiklą reglamentuojantis dokumentas paverstas įrankiu, ribojančiu opozicijos žodžio laisvę, apribojantis veiksmus. Tai nelogiškų, vienas kitam prieštaraujančių chaotiškų punktų kratinys, puikiai atspindintis ir Savivaldybės valdymo politiką. Nors šį dokumentą rengia savivaldybės juristai, reglamentas keičiamas/papildomas/taisomas bene kiekvieną tarybos posėdį neaiškinant priežasčių. Dėl skubotų, nepagrįstų, tam tikrų asmenų interesus tenkinančių reglamento keitimų ne kartą kreipiausi į Vyriausybės atstovą. Po kreipimosi atsižvelgus į mano pastabas taryba buvo įpareigota keisti Tarybos veiklos reglamentą. Tenka apgailestauti, jog Savivaldybėje, turinčioje begalę problemų, laikas švaistomas neatsakingai rengiant sprendimus ir kiekvieną posėdį svarstant to paties dokumento rengimo, taisymo klausimus.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017 m. Savivaldybės atstovai, kaip ir kasmet, garsiai deklaravo, jog finansinė savivaldybės padėtis yra sunki, todėl reikia taupyti. Būtent dėl lėšų trūkumo savivaldybės įstaigos dažnu atveju negali užtikrinti bent elementarių poreikių ir pilnavertiško darbo. Biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams Savivaldybė 2017 m. skyrė tik 10 ar 11 mėnesių. Likusią sumą įstaigos turėjo sutaupyti. Tačiau taupė anaiptol ne visi. 2017 m. gegužę Pagėgių savivaldybės Meras su devynių žmonių delegacija, vyko į Estijos Respubliką Kose miestą. Kelionės tikslas, anot mero –  dalyvavimas renginiuose, susitikimuose. Kiekvienas delegacijos narys už šią savaitgalio išvyką gavo ne tik atlyginimą, bet ir po 110 eurų komandiruotpinigių.

gavo ne tik atlyginimą, bet ir po 110 eurų komandiruotpinigių. Tikrai verta paskaičiuoti, kiek savivaldybės gyventojams kainavo toks devynių žmonių pasisvečiavimas. Nustebino ir delegacijos sudėtis – Savivaldybei atstovauti Estijoje be kitų atstovų vyko ir ūkvedys. Tačiau tos kelionės vinis, yra tai, kad administracija šiai kelionei t.y. savaitgaliui į darbą priėmė tuometinės tarybos narės V. Miškinienės vyrą A. Miškinį, kuris dirba kitoje biudžetinėje įstaigoje. Todėl šeimyna kartu savivaldybės biudžeto lėšomis galėjo vykti į komandiruotę. Nors savivaldybė besąlygiškai „taupo“, vėliau išsiaiškinau, jog toks įdarbinimas buvo jau ne pirmas.

2017 m. Savivaldybės vadovų taupymo rėžimo „programos“ prioritetai buvo mažų mažiausiai keisti, nelogiški ir visiškai neatspindintys gyventojų lūkesčių ir poreikių. Tai puikiai atspindi faktas, kad  nuo 2017 metų gegužę VŠĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ panaikino Šilgalių medicinos punktą, motyvuojant tuo, kad punktas dirba nuostolingai. Apmaudu, jog nors Šilgalių k. gyventojai surinko virš 80 parašų, kad punkto nepanaikintų, valdžia į tai neatsižvelgė. Šio struktūrinio padalinio išlaikymui reikėjo vieno nepilno etato – tai, palyginus, tikrai nedidėlės lėšos užtikrinti patogumą gyventojams, deja, valdantieji prioritetus dėliojo savaip…

Dar vienas vis labiau bręstantis Savivaldybės skaudulys yra susiklosčiusi situacija UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“. 2017 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministro įsakymu UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ už nustatytus pažeidimus įpareigotas grąžinti netinkamai panaudotas europines lėšas – iš viso 180 577 eurų.

Keista, jog minėtos lėšos panaudotos netinkamai, nes ši įstaiga yra liūdnai pagarsėjusi, kaip daug investuojanti į savo „personalą“ ir nuolat jį auginanti… Nepaisant gręsiančių nemalonumų ir sunkios įmonės būklės, ten tendencingai įdarbinami darbuotojai, gaunantys solidžius atlyginimus. Tokie atlyginimai, vėlgi, turbūt ne iš piršto laužti – įstaigoje direktoriaus pavaduotoju įdarbintas buvęs Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos narys Vytautas Stanišauskas. Dera prisiminti, jog buvo nustatyta, jog įsidarbindamas ten pastarasis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Po V. Stanišausko įdarbinimo buvo priimtas sprendimas, jog Pagėgių savivaldybės gyventojai už vandenį mokės daugiau.

2018 m. pradžioje valdantieji staiga nustatė ir didesnes centralizuotai teikiamos šilumos kainas pagėgiškiams. Netrukus paaiškėjo to priežastis –  nuo 2018 m. sausio pradžios toje pačioje įstaigoje įdarbinamas buvęs Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius. Tai tik maža dalis pavyzdžių, kaip Savivaldybėje proteguojami „savųjų“ įdarbinimai, kaip tvarkomasi su Savivaldybės lėšomis.

Kaip Kontrolės komiteto narys, kartu su komiteto pirmininke stengėmės išjudinti sąstingį kontrolieriaus tarnyboje ir išreikalavome atlikti daugiau tyrimų Savivaldybės administracijoje. Galime pasidžiaugti, jog tai padaryti mums pavyko.

Pasikartosiu, jog eilę metų Pagėgių savivaldybės biudžetas sudaromas 10 ar 11 mėnesių. Planuojama taip, kad įstaigų vadovai paverčiami prašytojais, prašančiais pagrindiniams poreikiams – šildymui, elektrai ir kitoms komunalinėms paslaugoms apmokėti priklausančių pinigų. Jau net nekalbu apie biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio augimą. Tačiau valdantiesiems realybė atrodo kiek kitokia – 2017 m. 200 000 eurų iš biudžeto lėšų skirti baseino statyboms. Nuolat valdantiesiems kartoju, kad užtenka grįsti investicijas tik noru, patogumu ar pasikeitusia politine srove. Kiekviena investicija turi būti apgalvota ir ekonomiškai pasverta, įvertinta pridedamoji vertė.

Dera paminėti dar vieną aspektą – smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, 2016 m. valdantieji skyrė tik 2000 eurų. Po mano išsakytos kritikos 2017 m. šiai veiklai skatinti skirta 10 000 eurų. Tačiau palankią situaciją išnaudojo ir šių pinigų dalybose dalyvavo bei paramą gavo „sunkiausiai savivaldybėje besiverčiančios“ garsių pavardžių asmenų verslo įmonės: mero pavaduotojo S. Stonio įmonė „Agrūnė“, buvusio seimo nario K. Komskio įmonė „Agrolira“, tarybos nario R. Špečkausko įmonė.

Apmaudu, jog valdančiųjų patvirtinta tvarka, pagal kurią dalijama parama, visiškai nesprendžia vienos opiausių Pagėgių savivaldybėje problemų –  neskatina verslo. Pinigai išsidalinti beveik lygiomis dalimis už įsigytus daiktus, pinigai nebuvo skirti investuojantiems į įrengimus ar inovacijas, darbo vietų kūrimą.

Stebint tokias pinigų dalybas galima prognozuoti, kad Pagėgių savivaldybės ateitis niūri. Nuolat kyla klausimas – kodėl problematinėje savivaldybėje, į kurią metai iš metų neatsigręžia joks investuotojas, skiriamos nepakankamos lėšos (o jei ir skiriamos, tai nepasiekia tų, kuriems jų iš tikrųjų reikia) ir nulinės pastangos verslui skatinti? Peršasi nuomonė, jog valdantiesiems patogu, kai žmonės socialiai pažeidžiami – socialiai pažeidžiamus asmenis – išlaikytinius, pašalpų gavėjus kontroliuoti, valdyti daug paprasčiau nei savarankiškus, sąmoningus asmenis.

Ir toliau dėsiu dideles pastangas, kad situacija keistųsi ir būtų skiriama kuo daugiau lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, ne dalinant pinigus saviems, bet remiantis numatyta strategija. Verslas į Pagėgių kraštą ateis tik tada, kai patikės pastovumu, skaidrumu, korupcijos netoleravimu ir t.t. Kol kas pasitikėjimo nėra, ką įrodo skaičiai – 2017 m. paskelbta, kad Pagėgiai išskirtinai vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje įmonių skaičius mažėjo t.y. verslas traukėsi, kai tuo tarpu visoje šalyje didėjo.

Tęsiant kalbą apie investicijas – pagal tyrimo duomenis Europos sąjungos fondų lėšos didžiausią įtaką turi turėti verslo konkurencingumui, viešosios infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos  kokybės ir materialinių gyvenimo sąlygų pokyčiams. Gaila, jog įsisavinant ES fondų lėšas valdančiųjų prioritetai išlieka tik statybos ir renovacija, pamirštant situacijos gerinimą pridėtinę vertę kuriančiose srityse.

Pagėgių savivaldybės valdžia nedėjo jokių pastangų kovojant su skurdu, o toliau klojo šaligatvius ir sodino parkus, pamiršdama žmones.

Savivaldybė neatsižvelgė ir į 2017 m. balandį paskelbtą Valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitą, kurioje sakoma, kad reikia peržiūrėti jau įsteigtas viešąsias įstaigas ir spręsti dėl tikslingumo likti jų savininke ar dalininke. VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ ir toliau finansuojamas Savivaldybės biudžeto – tai yra krašto gyventojų lėšomis. Pagėgių krašto gyventojai 2017 m.  atidavė 40 000 eurų įstaigai, kurios savivaldybė yra tik dalininkė. Turbūt tokį dosnumą lemia faktas, jog šios įstaigos administratoriumi dirba tarybos narys R. Špečkauskas.

Galime daryti prielaidą, jog visos mano minėtos sudėtinės dalys lemia arba ženkliai prisideda prie to, jog ir toliau pirmaujame Lietuvoje pagal išvykstančių gyventojų skaičių.

Apžvelgęs praėjusius metus galiu teigti, jog valdantieji ir toliau nesiėmė priemonių, kad kaip viena pagrindinių Pagėgių savivaldybės plėtros krypčių išskirtas turizmas būtų plečiamas. Tarpininkaujant Rambyno regioninio parko direktorei, raštu kreipiausi į Merą, kad įtrauktų į planuojamų savivaldybės kelių sąrašą kelią Šereitlaukis – Bitėnai. Rašte nurodėme, jog čia galėtų būti dviračių takas ar kelias, kas tiek vietos gyventojams, tiek turistams teiktų daugiau galimybių keliauti – taip būtų prisidedama vystant turizmą savivaldybėje. Tačiau prioritetinės, kaip nurodyta Savivaldybės strateginiuose planuose, srities – turizmo, valdantieji stiprinti, deja, nematė reikalo.

Kalbant apie lėšas, reikia pastebėti, jog Savivaldybėje kasmet nemaža dalis biudžeto išleidžiama reprezentacinėms išlaidoms. Meras reprezentacijai 2017 m. išleido 9395 eurus, administracija – 17996 eurus. Automobilių išlaikymas savivaldybei 2017 m. atsiėjo 45398 eurus. Džiaugiuosi, jog Pagėgių savivaldybės vadovų lėšų švaistymą transporto nuomai neseniai pavyko paviešinti ne tik krašto žmonėms, bet situaciją pamatė ir visos šalies gyventojai – per spaudą ir televiziją paviešinta informacija, jog Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui už asmeninio transporto naudojimą kas mėnesį mokama apie 400 eurų išmoka iš savivaldybės biudžeto. Skaičiuojama, kad per 7-erius metus A. Einikiui sumokėta apie 23 tūkstančiai eurų.

Galima pasidžiaugti, jog 2017 m. rugpjūtį vykusiame tarybos posėdyje visoms frakcijoms pavyko sutarti dėl papildomos Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio grupės įsteigimo. Šiam tikslui įgyvendinti taryba skyrė lėšas. Galima teigti, jog šiandieną poreikis Pagėgių krašto žmonėms yra išpildytas – laukiančiųjų eilėje į darželio grupes vaikų praktiškai nebeliko.

 

Nuolatinė kova dėl žodžio laisvės

2017 m. ir toliau aktyviai siekiau iškovoti teisę tarybos nariams reikšti savo nuomonę tarybos posėdžių metu. Būdami opozicijos nariai nuolat susiduriame su dvigubais standartais –  prisidengiant sporto ar kitais renginiais savivaldybės vadovai ir daugumą sudarantys tarybos nariai nuolat reklamuojasi tiek internetinėje savivaldybės svetainėje, tiek mokamuose regioniniuose laikraščiuose. Tuo tarpu opozicijos narių informacija neviešinama. 2017 m. apie mano iniciatyvas, nuveiktus darbus ne kartą rašė regioninė spauda, tačiau pasitelkiant minėtas žiniasklaidos priemonės nėra užtikrintas pakankamas mano veiklos viešinimas. Jau eilę metų visiems žinoma, jog Savivaldybės elektroninė svetainė nuveiktų darbų viešinimui opoziciją sudarantiems tarybos nariams yra nepasiekiama. Dėl minėtų priežasčių savo veiklos viešinimui pasitelkiau socialinį tinklą Facebook. Nuolat įvairiais būdais siekiau paviešinti išsiaiškintą, valdantiesiems nepatogią informaciją ir atkreipti Pagėgių krašto žmonių dėmesį į vyraujančią iškreiptą santvarką.

 

Bendravimas su gyventojais

Džiaugiuosi, jog 2017 m. man pavyko realiais darbais padėti savivaldybės gyventojams: atsakiau ne į vieną žmogaus paklausimą man, tarpininkavau sprendžiant ne vieną gyventojų problemą. Nelikau abejingas ir prisidėjau parama Rambyno regioninio parko direkcijos leidžiamo žurnalo „Rambynas“ leidybai, taip išreikšdamas solidarumą laisvam spausdintam žodžiui Mažosios Lietuvos regione. Domėjausi ir dalyvavau praktiškai visuose Pagėgių krašte įstaigų organizuojamuose renginiuose ir šventėse.

 Pabaigai

Ši ataskaita – tai vienas iš nedaugelio valdančiosios daugumos dar neuždraustų ar neapribotų būdų atskleisti Jums, Pagėgių krašto gyventojai, nors mažą dalį to, kas ir kaip vyksta mūsų savivaldybėje, supažindinti su darbo opozicijoje kasdienybe. Veikta ir nuveikta daug, tačiau pateikiau tik pagrindines mintis ir darbus, į kuriuos norėjau atkreipti Jūsų dėmesį.

Noriu pabrėžti, kad daugiausiai dėmesio 2017 m. man pavyko skirti opozicijos veiklai, siekiant, jog taryba dirbtų teisingai ir efektyviai. Esu įsitikinęs, kad opozicija dirbo konstruktyviai ir niekas negali teigti, kad jos nėra. 2017 m. ir toliau vykdžiau veiklą kaip Socialinių reikalų ir teisėtvarkos, Kontrolės komitetų narys, posėdžius lankiau sąžiningai.

Esu dėkingas sąžiningai atliekantiems pareigas įstaigų vadovams, žmonėms, kurie kuria ir prisideda prie Pagėgių savivaldybės gerovės. Visada džiaugiuosi būdamas M. Jankaus muziejaus, Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų globos namų, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos, krašto švietimo įstaigų, Pagėgių savivaldybės kultūros centro, Regioninio parko direkcijos ir kituose renginiuose, kuriuose nėra politikavimo ir valdančiųjų garbinimo. Pagėgių krašte yra daug nuostabių žmonių, tik trūksta lyg ir paprasto, bet labai svarbaus jausmo – laisvės (laisvai mąstyti, reikšti mintis ir idėjas, laisvai rinktis). Norėtųsi, kad visuomenė aktyviau domėtųsi savivaldybės veikla ir dalyvautų joje. Kviečiu visus drąsiau reikšti savo nuomonę.

Gerb. Pagėgių krašto gyventojai, nuoširdžiai dėkoju Jums už pasitikėjimą. Sieksiu ir toliau aktyviai dalyvauti vietos savivaldos reikaluose ir kuo geriau atstovauti Jūsų interesams. Laukiu Jūsų pasiūlymų ir pastabų tel. 8656 14001, susisiekti per Facebooka ar el.p. kuturys.e@gmail.com.

 

Pagėgių savivaldybės tarybos narys                                                                       Edgaras Kuturys

(opozicijos lyderis)