Asociacija valdanti Meslaisvi svetainę pasitvirtino etikos kodeksą.

meslaisvi.lt Meslaisvi  svetainė žengia naują savo veiklos etapą.  Daugumos Informacijos analizės asociacijos , valdančios svetainę meslaisvi.lt  narių pageidavimu buvo apsvarstytas ir priimtas Etikos kodeksas, kuris galioja visiems asociacijos nariams, renkantiems ir viešinantiems informaciją šioje svetainėje. Šį kodeksą viešiname ir savo skaitytojams.

Informacijos Analizės Asociacijos  Etikos kodeksas       

Būdami nepriklausomos informacijos rinkimo, analizavimo ir pateikimo visuomenei Informacijos Analizės Asociacijos (toliau – IAA) nariai, jausdami pareigą atsakingai informuoti visuomenę, visuotinio susirinkimo metu tvirtiname šį kodeksą:

 1. Bendroji dalis
 1. IAA yra laisvai ir nepriklausomai veikianti organizacija, kurios vienas iš veiklos tikslų siekti kuo tiksliau, objektyviau ir išsamiau pateikti informaciją visuomenei bet kokia forma bet kokiomis informacinio ryšio priemonėmis bet kokiomis temomis;
 2. Rinkdami informaciją mes laikomės žurnalistų etikos principų, kaip juos apibrėžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas;
 3. Pateikdami išanalizuotą informaciją bet kokia straipsnių ar kita forma bei jausdami atsakomybę ir atskaitomybę skaitytojų auditorijai ir visuomenei plačiąja prasme laikomės žurnalistų etikos principų, kaip juos apibrėžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas;
 4. Mūsų pateikiamos informacijos gavėjų pasitikėjimas mumis yra pats svarbiausias mūsų sėkmės garantas;
 5. Pagrindinis mūsų platinamos informacijos principai – aiški ir skaidri veikla bei pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms ir valdžios tarnavimo žmonėms būtinybė;
 6. Šis kodeksas yra taikomas bet kuriam IAA nariui ar kitam asmeniui, veikiančiam pagal darbo, savanorystės, autorinės sutarties ar kitokiais pagrindais, ir gavusiam pagal iš anksto nustatytą tvarką IAA pažymėjimą, patvirtinantį, jog asmuo gali rinkti, analizuoti informaciją, rengti straipsnius, tekstus bet kokia forma;
 7. Šiame kodekse numatomi tik būtiniausi etikos standartai, tačiau kiekvienas asmuo, kuriam galioja šis kodeksas, gali taikyti ir griežtesnius etinius bei moralinius reikalavimus;
 8. Bet kuris asmuo, kuriam galioja šis kodeksas, savo veikloje turi paisyti LR ir tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų apribojimų informacijos gavimui ir naujienų teikimui bet kokia forma;
 9. IAA kaip nepriklausoma visuomenės informacijos skleidėja kolegialiai ir kiekvienas jos narys individualiai visais teisėtais būdais nesutiks su bet kokiais nepagrįstais ir pertekliniais spaudos laisvės suvaržymais.
 1. IAA vadovybės politika
 2. Bet kuris IAA vadovo pareigas einantis asmuo ar asmenys (toliau – vadovybė) užtikrina visišką sprendimų priėmimo nepriklausomybę IAA nariui ar kitam asmeniui, renkančiam, analizuojančiam ir skleidžiančiam informaciją visuomenėje IAA vardu;
 3. IAA vadovybė turi garantuoti bet kuriam IAA nariui ar kitam asmeniui prieigą prie meslaisvi.lt internetinio portalo ir necenzūruoti straipsnių turinio be autoriaus sutikimo, jei nėra pažeisti LR ir tarptautiniai teisės aktai bei nesant jokiam kitam juridiniam pagrįstam pagrindui;
 4. IAA vadovybė neprisiima atsakomybės už individualaus IAA nario ar kito asmens, turinčio teisę rinkti ir skleisti informaciją, teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą, jei tai buvo padaryta be IAA vadovybės žinios;
 5. IAA vadovybė neturi taikyti jokių sankcijų prieš IAA narį ar kitą asmenį, turintį teisę rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, nesant tam juridinio pagrindo;
 6. IAA vadovybė turi teisę neprisiimti teisinės ir kitokios atsakomybės bet kurio IAA nario ar kito asmens, galinčio rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, jei padaryta žala buvo ne IAA valdomose visuomenės informavimo priemonėse ar kitokiais būdais, kurių IAA vadovybė negali kontroliuoti;
 7. IAA vadovybė gali laikinai sustabdyti arba panaikinti bet kurio IAA nario ar kito asmens teisę rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, jei yra pagrindas, kad IAA narys ar kitas asmuo pažeidė įstatymus ar pripažintas pažeidęs įstatymus ir kitus teisės aktus, numatančius visuomenės informavimo priemonių materialinę ir kitą atsakomybę;
 8. IAA vadovybė turi paviešinti visus reguliavimo institucijų ir teismų sprendimus, kurie yra priimti dėl kurio nors IAA nario ar kito asmens, turinčio teisę rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu.

III. Nepriklausomumas, skaidrumas ir atsakomybė

 1. Bet kuris IAA narys ar asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, privalo aiškiai atskirti faktus nuo nuomonės, tačiau jam paliekama teisė pačiam kurti, rengti, redaguoti straipsnius ir kitokius tekstus be IAA vadovybės išankstinio pritarimo;
 2. Bet kuris IAA narys ar asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu; rinkdamas informaciją naudoja tik sąžiningas priemones, užtikrina pranešimų patikimumą nepriklausomais šaltiniais, jei tai įmanoma, taip pat stengiasi neskelbti informacijos, gautos iš anoniminių šaltinių, jei ji nėra išsamiai patikrinta ir patvirtinta kitais kanalais;
 3. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi elgti vienodai su visomis su naujiena susijusiomis šalimis, neimti atlygio nei iš vienos pusės, neskatinti atsilyginti pinigais ar kitokia ekonomine nauda už pateiktą informaciją;
 4. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, išaiškėjus klaidai ar netikslumams, turi atvirai ir be jokių vengimų kuo skubiau ištaisyti klaidą ir/ar netikslumą;
 5. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, prisiima asmeniškai atsakomybę dėl individualiais veiksmais, susijusiais su informacijos ir/ar nuomonės paviešinimu, padarytos žalos atlyginimo;
 6. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, privalo deklaruoti savo interesus ir esant bet kokiam interesų konfliktui, nusišalinti, jei tai įmanoma. Nesant galimybės nusišalinti, informuoti iš anksto apie tai IAA vadovybę;
 7. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi teisę neatskleisti informacijos šaltinio;
 8. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, rinkdamas informaciją turi pareigą aiškiai prisistatyti, kokiai visuomenės informavimo priemonei priklauso, taip pat perspėti bet kurį asmenį, iš kurio siekiama gauti informacijos, jei yra daromas garso įrašas;
 9. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, privalo deklaruoti bet kokias dovanas, susijusias su šita veikla, nepriklausomai iš kur ir iš kokių asmenų tai yra gauta;
 10. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę visais IAA klausimais, susijusiais su informacijos rinkimu ir skleidimu IAA kontroliuojamose priemonėse;
 11. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi teisę atsisakyti vykdyti bet kokias užduotis, kurios prieštarauja LR įstatymams ir/ar kitiems teisės aktams, dėl interesų konflikto bei kitų svarbių priežasčių;
 12. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi teisę viešinti ir kitaip skleisti informaciją, gautą IAA vardu, kituose, ne IAA valdomuose interneto portaluose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse;
 13. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, turi pareigą laikytis LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų apribojimų informacijos rinkimo ir skleidimo srityje, šio ir Lietuvos visuomenės informacijos etikos kodeksų.
 14. Bet kuris IAA narys ar kitas asmuo, galintis rinkti ir skleisti informaciją IAA vardu, atsako įstaymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už įstatymų pažeidimus.
 15. Baigiamosios nuostatos
 16. Šis kodeksas gali būti keičiamas, papildomas ar kitaip koreguojamas IAA narių visuotiniame susirinkime.

Informacijos Analizės Asociacija

meslaisvi.lt