Prieš ruošiant malkas gyvenamojoje teritorijoje pasiskaitykite triukšmo prevencijos taisykles

Nebūkite papuasai, paskaitykite taisykles

Nenumaldomai artėja kūrenimo sezonas, nors malkas žiemai gyventojai ruošti pradeda jau ankstyvą pavasarį. Dažniausiai jų ruošimas vykdomas vietoje, t.y. ten, kur gyvena žmonės. O vieta kur gyvena žmonės yra vadinama gyvenamoji teritorija, kurioje gamybos veikla draudžiama, na bet šią smulkmeną praleiskime. Yra ir kitas reikalavimas gyvenamosioms teritorijoms. Maksimalaus garso lygis tokiose vietose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. leidžiamas iki 50 dBA, nuo 6.00 iki 18.00 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 55 dBA, nuo 18.00 iki 22.00 val . maksimalus garso lygis leidžiamas iki 65 dBA. Tam kad parašytume šį straipsnį turėjome pamatuoti elektrinių pjūklų skleidžiamą triukšmo lygį. Pasirodo jis netelpa į jokias normas. Jeigu kas netiki, gali lengvai tą padaryti su savo išmaniuoju telefonu, tačiau ką čia mano „sapalionės”, geriau pasiskaitykite triukšmo prevencijos taisykles, kurias pasirašė pats Kęstas Komskis.

TRIUKŠMO PREVENCIJA IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS

8. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.
9. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, už
kertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.
10. Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveika-tai.
11. Siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai,
Pagėgių savivaldybės taryba (toliau- Savivaldybės taryba) kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai:
11.1. nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą suderinus su kelio savininku;
11.2. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;
11.3. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.
12. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimus atlieka Tauragės visuomenės sveikatos centras ar kita organizacija, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nu-statytą higienos normą HN 33-1:2003 ,,Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“.
13. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose ir jų teritorijose leidžiamas triukšmo ly
gis (toliau LTL) reglamentuojamas nuo 6.00 val. iki 18.00 val. (dienos LTL) nuo 18.00 val. iki 22.00 val. (vakaro LTL) ir nuo 22.00 val. iki 6.00 val.(nakties LTL).

III. TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO PAREIGOS
14. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.
15. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijai ar vietos seniūnijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.
16. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.
17. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą pareiškimą dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.
18. Savivaldybės taryba gali 50 m atstumu aplink tyliųjų viešųjų zonų triukšmo šaltinį nustatyti žemesnį leidžiamą triukšmo lygį, negu yra nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje, jei ji pripažįsta, kad tyliųjų viešųjų zonų atskiros vietos dėl jose esančių triukšmo šaltinių kelia pavojų žmonių sveikatai.
19. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgalioti valstybės tarnautojai privalo reika-lauti, kad:
19.1. triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką;
19.2. išduodant leidimą statyti, užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

IV. VEIKLOS RIBOJIMAS TYLIOSIOSE VIEŠOSIOSE ZONOSE IR TYLIOSIOSE GAMTOS ZONOSE NUSTATYTU PAROS METU IR NUSTATYTOSE VIETOSE

20. Savivaldybės tarybos nustatytose tyliosiose zonose draudžiama:
20.1. viršyti nustatytą leistiną triukšmo lygį;
20.2. nuo 18.00 val. iki 6.00 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinius renginius,
kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas) fejerverkai, civilinės pirotechnikos priemonės ir kiti garsiniai prietaisai;
20.3. kita veikla (ūkinė ar gamybinė), kuri neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį bei miego būtino akustinio komforto kokybę.
21. Ugdymo įstaigose, neatsižvelgiant į jų steigėją, rekomenduojama įrengti poilsio nuo triukšmo patalpas.
V. VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO PREVENCIJA
22. Planavimo organizatoriai, užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo doku-mentus ir planuodami ūkinę veiklą, privalo užtikrinti, kad nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.
23. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, ar juos rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi gamybos būdai, taip pat turi būti numatomos priemonės triukšmo lygiams mažinti.

VI. ATSAKOMYBĖ
24. Triukšmo šaltinių valdytojai, pažeidę įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo prevenciją, ir šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
25. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
26. Triukšmo šaltinių valdytojams už atsisakymą sudaryti triukšmo mažinimo planą įsta-tymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka panaikinamas leidimo-higienos paso užsiimti ūkine veikla, dėl kurios gali būti viršijami kontroliuojamo triukšmo ribiniai dydžiai, galiojimas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Asmenys turi teisę Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka:
27.1. iš valstybės ir savivaldybės institucijų gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo norma-tyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;
27.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šal-tinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;
27.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

meslaisvi.lt