Tautininkai ragina priešintis valstybės nusavinimui

TAUTININKŲ  SĄJUNGOS

Pareiškimas

Dėl 2014 m. balandžio 13 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, užkertančios kelią Konstitucijos garantuojamai piliečių referendumo teisės įgyvendinimui

2014-04-13

Šiandien Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – VAT) priėmė nutartį pagal piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (toliau Grupė) skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymo įregistruoti referendumo iniciatyvą dėl lito išsaugojimo. VAT savo nutartyje pripažino, kad  Vyriausiajai rinkimų komisijai įstatymai nenustato kompetencijos vertinti ar referendumui pateiktas sprendimo projektas atitinka Konstituciją ir Teisėkūros pagrindų įstatymą, o VAT „savo praktikoje nuolat akcentuoja, jog veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu. Viešojo administravimo subjektas turi tik tuos įgalinimus, kurie jam konkrečiai suteikti, plečiamas kompetencijos aiškinimas – negalimas“.

Tačiau kartu teismo kolegijos nuomone  reikalingas „mechanizmas, kurio pagalba būtų galima užkirsti kelią Konstitucijai prieštaraujančioms Konstitucijos pataisoms priimti ir įsigalioti“. Teismo kolegijos, kurios  nariai Anatatolijus Baranovas, Irmantas Jarukaitis, Ričardas Piličiauskas, Arūnas Sutkevičius, Skirgailė Žalimienė, manymu, tai yra „Konstitucijos draudžiama spraga“, todėl teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar referendumo įstatymas „ta apimtimi, kuria nenustato Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų vertinti Lietuvos Respublikos piliečių siūlomo referendumu priimti (Konstitucijos pakeitimo) įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir atlikto vertinimo pagrindu priimti sprendimus“, kuriais nebūtų leidžiama inicijuoti referendumų, atitinka Konstituciją. Kartu VAT sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol Konstitucinis Teismas neišnagrinės šio VAT prašymo.

Tautininkų sąjunga,  įvertindama šią VAT nutartį, p a r e i š k i a:

Kadangi Konstitucinis Teismas tokius prašymus nagrinėja aštuonis ir daugiau metų, ši VAT nutartis reiškia, kad piliečiai visą šį laikotarpį nebegalės inicijuoti jokių referendumų, jei Vyriausioji rinkimų komisija padarys prielaidą, kad tokios iniciatyvos gali griauti Konstitucijos  darną. Tokiu būdu pats VAT neteisėtai sustabdė ne tik piliečių referendumo iniciatyvą dėl lito išsaugojimo, bet visas kitas galimas referendumų iniciatyvas. Tai reiškia, kad VAT ir Vyriausiąja rinkimų komisija suvaržė ne tik Konstitucijoje garantuojamą referendumo iniciatyvos teisę bet paneigė ir patį Tautos suverenumo principą bei Konstitucijos nuostatą, kad niekas negali varžyti suverenių Tautos galių.

Po šios nutarties, kuri remiasi ir Konstitucinio Teismo sausio 24d. pasisakymais, Lietuvos Respublika formaliai nustojo būti „demokratine respublika“, kadangi Lietuvos, kaip demokratinės valstybės konstitucinis pagrindas – Tautos valia.  Raginame visus Lietuvos Respublikos piliečius suvokti kas atsitiko ir priešintis valstybės nusavinimui, nušalinti valstybę naikinančius politikus bei pareigūnus.

Julius Panka,  Tautininkų sąjungos pirmininkas

meslaisvi.lt