Psichiatrijos ligoninės vėl teisingumo sargyboje

Alvydas Medalinskas

Kai iš­gir­dau šią is­to­ri­ją, pri­si­pa­žin­siu, ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti sa­vo au­si­mis. Ta­čiau įvy­kiai yra rea­lūs, jų he­ro­jai – taip pat. Tik ky­la klau­si­mas, ką apie tai ma­no aukš­čiau­sie­ji mū­sų ša­lies tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ir val­džia, ra­gi­nan­ti žmo­nes ko­vo­ti už sa­vo tei­ses. Ypač tie val­džios žmo­nės, ku­rie kvie­čia ne­si­taiks­ty­ti su oli­gar­chų ir mo­no­po­li­nin­kų sa­vi­va­le.

Ne pa­slap­tis, kad ga­vę sąs­kai­tas už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, ši­lu­mą, at­lik­tus ar tik ta­ria­mai at­lik­tus dar­bus mū­sų na­muo­se ne­re­tai ne­ži­no­me, už ką mo­ka­me. Aukš­čiau­sie­ji val­džios par­ei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes bū­ti pi­lie­tiš­kus, do­mė­tis ir ne­ty­lė­ti. Tvir­ti­na­ma, kad ki­lus bė­dų juos ap­gins teis­mai, pa­šauk­ti tei­sin­gu­mui įgy­ven­din­ti.

Kau­no mies­to Ei­gu­lių ra­jo­no dau­giaaukš­čio na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Af­re­das J., ga­vęs 20 tūkst. li­tų sąs­kai­tą už šil­dy­mą ir ki­tus dar­bus, at­lik­tus „Kau­no ener­gi­jos“, ne­pa­siel­gė taip, kaip pa­sielg­tų dau­ge­lis iš mū­sų. Jis ne­už­si­mer­kė žiū­rė­da­mas į skai­čiu­kus, ku­rie ten su­ra­šy­ti, ir ne­puo­lė šios sąs­kai­tos ap­mo­kė­ti, bet pa­no­ro iš­siaiš­kin­ti, ko­kie dar­bai bu­vo at­lik­ti jo na­me ir už ką rei­kia mo­kė­ti. Be to jis ant ko­jų su­kė­lė ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jus ir su­ži­no­jo, kad vi­si jie taip pat ga­vo sąs­kai­tas be rea­laus pa­grin­di­mo apie at­lik­tus dar­bus.

Re­mian­tis įsta­ty­mais, ku­riuos kiek­vie­nam iš mū­sų de­ra iš­ma­ny­ti, na­mą pri­žiū­rin­ti įmo­nė ar or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li at­lik­ti jo­kių dar­bų, ne­su­de­ri­nu­si su šio na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ku ar jo įga­lio­tu at­sto­vu. Ta­čiau, kaip iš­siaiš­ki­no šie ak­ty­vūs kau­nie­čiai, nė vie­nam iš šių gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­bu­vo pa­teik­tas ak­tas su gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mu dar­bams, už ku­riuos par­ei­ka­lau­ta mo­kė­ti. Kau­no gy­ve­na­mų­jų na­mų bend­ri­jų pir­mi­nin­kai tei­gia, kad „Kau­no ener­gi­ja“ ne­tu­ri ak­tų už 500 mln. li­tų apie 1990 ir 2001 me­tais esą at­lik­tus dar­bus.

Kau­nie­čiai 1999 me­tais krei­pė­si į Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mą. By­lą ty­ru­si tei­sė­ja ne­įž­vel­gė nie­ko blo­go „Kau­no ener­gi­jos“ veiks­muo­se. Ta­da gy­ven­to­jai krei­pė­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją (TM), pra­šy­da­mi at­sa­ky­ti, ko­kia yra tei­sė­jos ir Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko (juo ta­da bu­vo tei­sė­jas Ri­man­tas Si­pa­vi­čius) at­sa­ko­my­bė už by­los nuo­spren­dį. TM at­sa­kė, kad teis­mo pir­mi­nin­kas tie­sio­giai at­sa­kin­gas už ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų ei­gą. By­la per­duo­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau ir ten tei­sė­jas Al­gi­man­tas Ku­ka­lis pri­pa­ži­no že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą. Pri­pa­ži­no, nors nei apy­lin­kės, nei apy­gar­dos teis­me gy­ven­to­jai taip ir ne­pa­ma­tė ak­tų su jų par­ašais už tar­si ir at­lik­tus dar­bus.

2001 me­tais bu­vo su­ra­šy­tas raš­tas ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trui, rei­ka­lau­jant iš­kel­ti bau­džia­mą­ją by­lą Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kui R.Si­pa­vi­čiui už esą ty­či­nį do­ku­men­tų klas­to­ji­mą ir mi­nė­tų do­ku­men­tų, ak­tų slė­pi­mą.

Tuo­met veiks­mas pa­kry­po ki­ta link­me – tei­sė­sau­ga kar­tu su „Kau­no ener­gi­ja“ ėmė­si at­sa­ko­mų­jų veiks­mų. Iš­siaiš­ki­nus, kad šios ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius yra in­ži­nie­rius Alf­re­das J., jam bu­vo iš­siųs­tas as­me­ni­nis ieš­ki­nys su­mo­kė­ti… rei­ka­lau­ja­mą su­mą už dar­bus, ku­rių ak­tas ne­bu­vo pa­teik­tas. Alf­re­das J. at­si­sa­kė tai da­ry­ti. Ta­da į na­mą at­ėjo „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vas. Tarp „Kau­no ener­gi­jos” at­sto­vo ir Af­re­do J. įvy­ko su­sis­tum­dy­mas, nes jis, esą vyk­dy­da­mas gy­ven­to­jų va­lią ir teis­mo spren­di­mą, ne­no­rė­jo leis­ti „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vui su­kio­ti ši­lu­mos prie­tai­sų.

Alf­re­das J. at­si­dū­rė teis­me, šį kar­tą – už „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vo su­mu­ši­mą. Teis­mas ra­gi­no at­sip­ra­šy­ti, bet kau­nie­tis at­si­sa­kė. Tuo­met vy­ras to pa­ties Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo, ku­riam va­do­va­vo R.Si­pa­vi­čius, spren­di­mu bu­vo pa­so­din­tas už gro­tų. Iš pra­džių 1 mė­ne­siui – į Lu­kiš­kes, o pa­skui 2 mė­ne­siams – į Pra­vie­niš­kes. Vė­liau prie­mo­nių prieš Alf­re­dą J. ėmė­si ir pro­ku­ro­rai. Vy­rą iš­kvie­tė į Kau­no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl kau­nie­čių skun­do, par­ašy­to ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui Al­gi­man­tui Va­lan­ti­nui, pra­šant nu­baus­ti tei­sė­ją R.Si­pa­vi­čių už, jų tei­gi­mu, do­ku­men­tų slė­pi­mą ir klas­to­ji­mą, ta­čiau pro­ku­ro­rai pri­vers­ti­nai jį nu­siun­tė… pas Kau­no psi­chia­trus. Be to, į Kau­no pro­ku­ro­rus krei­pė­si ir tei­sė­jas A.Ku­ka­lis, teig­da­mas, kad vy­ras jį šmei­žia.

Ta­čiau Alf­re­das J. ne­nu­ri­mo ir to­liau ieš­ko­jo tei­sy­bės. 2009 me­tais kau­nie­čiai vėl rei­ka­la­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­ti at­sa­ky­mą do­ku­men­tų klas­to­ji­mo by­lo­je. Ir vėl – ty­la.

Ją pa­ju­tu­si, to­liau ėmė veik­ti Kau­no tei­sė­sau­ga. 2012 me­tais Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu Alf­re­das J. jau mė­ne­siui bu­vo už­da­ry­tas į psi­chia­tri­jos li­go­ni­nę. O ne­tru­kus tei­sė­jas A.Ku­ka­lis krei­pė­si į teis­mą, rei­ka­lau­da­mas už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę ža­lą jam su­mo­kė­ti 30 tūkst. li­tų, o Alf­re­dą J. pa­so­din­ti už gro­tų 2 me­tams. In­ži­nie­riaus, pa­no­ru­sio dau­giau tei­sin­gu­mo mū­sų vals­ty­bė­je ir be­si­va­do­vau­jan­čio aukš­čiau­sių­jų ša­lies po­li­ti­kų ra­gi­ni­mais gin­ti sa­vo tei­ses, ne­ty­lė­ti, var­gai to­liau tę­sia­si.

Ne­ži­nau, kaip jums, bet man at­ro­do, kad šio­je by­lo­je da­ly­va­vę Kau­no tei­sė­jai tar­si gy­ve­na so­vie­ti­nės prie­var­tos lai­kais, kai už gro­tų ir į psi­chia­tri­jos li­go­ni­nes kiš­da­vo tuos, ku­rie bu­vo ne­pa­lan­kūs sis­te­mai. Ky­la klau­si­mas, ar šie var­gai tu­rė­tų bū­ti tik in­ži­nie­riaus Alf­re­do J. rū­pes­tis, ar mū­sų vi­sų?

Tei­sė­jas R.Si­pa­vi­čius, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją, sa­kė, kad by­los ne­pri­si­me­na…

lžinios.lt