Radviliškio rajono savivaldybės įstaigos vadovas V.Jakavičius pažeidė įstatymą

Jau anksčiau buvo rašyta apie Radviliškio rajono savivaldybei priklausančios biudžetinės įstaigos vadovo galimus neteisėtus veiksmus, siekiant perimti valstybei priklausantį turtą. Šiandien po kelių mėnesių tyrimo, tarnybinės etikos sargai išnagrinėjo posėdyje V. Jakavičiaus atvejį ir priėmė nuosprendį, jog jis pažeidė įstatymą.

Toliau cituojama iš VTEK protokolo:

„…Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos „Švietimo ir sporto paslaugų centras“ (ŠSPC) direktorius Vaidotas Jakavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Radviliškio rajono savivaldybės atstovų atlikto V.Jakavičiaus tarnybinio patikrinimo išvadai. VTEK tyrimo metu nustatytų duomenų visuma rodo, kad ŠSPC vadovas negalėjo išlikti objektyvus ir nešališkas dalyvaudamas sprendžiant asociacijai, kurios veikloje jis dalyvauja, naudingus klausimus.

V.Jakavičius nuo 2012 m. yra panaudos būdu Šeduvos aerodromą valdančios asociacijos „Šiaulių aeroklubas“ narys. Šių metų sausį jis atliko šiame aerodrome esančio valstybinio turto apžiūrą ir pasirašė apžiūros pažymas. Tai V.Jakavičius padarė kaip ŠSPC direktorius. Pažymose jis pateikė įvertinimą, kad turtas pasenęs, bet naudoti tinkamas. Tuomet Radviliškio rajono savivaldybės administracija parengė sprendimo projektą, kuriuo savivaldybės tarybos nariams siūlyta perimti minėtąjį turtą savivaldybės nuosavybėn. Savo pritarimą siūlomam sprendimo projektui – perimti Šeduvos aerodromą – V.Jakavičius išsakė dalyvaudamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. Nei savivaldybės administracijos direktoriaus, nei tarybos narių V.Jakavičius neinformavo apie jam kylantį interesų konfliktą, nepareiškė nusišalinantis, neišėjo iš posėdžių patalpos. Investicijų ir turto komitete V.Jakavičius teigė, kad aerodromo turtas iki šiol pagal galimybes buvo išlaikomas iš asociacijų narių mokesčių, nes valstybė į šį turtą nieko nebuvo investavusi. Nors V.Jakavičius nėra tarybos narys ir komitetuose dalyvavo be balso teisės, jo buvimas ir pasisakymai galėjo daryti įtaką tarybos narių apsisprendimui.

Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) siūlymu, savivaldybė, sutikdama perimti minėtąjį turtą, panaudos būdu turėtų jį išnuomoti dabartiniam jo valdytojui. Tačiau savivaldybei atsisakius, turtas būtų perduodamas VĮ Turto bankui ir parduotas tretiesiems asmenims. Šių metų balandį KKSD informavo Radviliškio rajono savivaldybę, kad Šeduvos aerodromo turtas jai perduotas nebus. Atsižvelgdama į tai, Radviliškio rajono savivaldybės taryba panaikino šių metų sausį savo priimtą sprendimą, kuriuo sutiko perimti Šeduvos aerodrome esantį valstybės turtą valdyti nuosavybės teise.

VTEK primena, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys tarnybines pareigas privalo atlikti nešališkai, tinkamai ir objektyviai. Teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis jie turi vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto buvimą. Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama ne tik dalyvauti rengiant, svarstant ir priimant interesų konfliktą keliančius sprendimus, bet ir kitaip juos paveikti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pripažinti pažeidę  valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.